Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Scene Group Oy:n tarjoamiin internet-palveluihin.

 1. Sopimus tehdään Force Majeure-varauksin.
 2. Scene Group Oy pidättää oikeuden tarkastaa ja suodattaa kaikki palvelimilleen saapuvat ja palvelimiltaan lähtevät sähköpostiviestit ja näiden liitetiedostot tietoturvasyistä ja vähentääkseen asiakkaille saapuvan roskapostin ja viruksia sisältävien sähköpostiviestien määrää.
 3. Asiakas saa tilauksensa yhteydessä henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tunnusta ja salasanaa kolmansille osapuolille.
 4. Tilauksen suoritettuaan asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tilaamaansa verkkotunnusta, mikäli se on jo rekisteröity asiakkaan nimiin.
 5. Asiakas vastaa henkilökohtaisten sähköpostiensa ja tiedostojensa salauksesta ja sisällöstä.
 6. Scene Group Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen tästä kuitenkin etukäteen. Poikkeuksen muodostaa tilanteet, jolloin palvelun sisältöä parannetaan tai kyseessä on muu syy, kuten tietoturvan varmistaminen. Näistä muutoksista on Scene Group Oy:n pyrittävä tiedottamaan mahdollisimman nopeasti.
 7. Molemmat osapuolet omaavat oikeuden palvelunsopimuksen lopettamiseen vähintään kuukautta ennen kunkin laskutusjakson päättymistä. Osapuolet voivat sopia myös muusta ajankohdasta keskenään.
 8. Scene Group Oy:llä on oikeus lopettaa palvelusopimus, jos sovittuja palvelumaksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.
 9. Scene Group Oy rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen mukaan. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin asiakas tilatessaan hyväksyy verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen.
 10. Palvelintila on henkilökohtainen. Näin ollen levytilan jälleenmyynti on kielletty ilman erillistä sopimusta Scene Group Oy:n kanssa.
 11. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa huomioimatta, jos sovittuja palveluja ei voida tarjota Scene Group Oy:n osalta. Tämä ei koske kuitenkaan niitä satunnaisia katkoksia, jotka johtuvat Scene Group Oy:n Internet-yhteydentarjoajasta, huoltotoimenpiteistä tai Force Majeure-tapauksista (luonnonmullistukset jne.).
 12. Levytilalla säilytettävä materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Scene Group Oy pidättää oikeuden poistaa asiakkaan levytilalla sijaitsevaa materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja.
 13. Pitkittyneissä huoltotoimenpiteissä tai muissa häiriötilanteissa Scene Group Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu korkeintaan käyttöajan lisäämiseen. Korvattava aika määräytyy häiriön laadun mukaan, ollen kuitenkin korkeintaan 30 päivää.
 14. Scene Group Oy ei vastaa mistään käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta, joka on aiheutunut teknillisestä viasta, asiakkaan tekemisistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.
 15. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan kotisivutilaansa ja tilaamansa web-hotellipaketin mukana saatavia sähköpostiosoitteita kolmansille osapuolille. Ylläpitokustannuksien kattamiseksi asiakkaalla on kuitenkin oikeus pitää kolmansien osapuolien mainoksia kotisivuillansa.
 16. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua roskapostin lähettämiseen tai sivustonsa mainostamiseen sellaisilla Internetin keskustelualueilla, uutisryhmissä tai muissa paikoissa, joiden säännöt sen kieltävät.
 17. Asiakas on velvoitettu noudattamaan Suomen lakia ja hyviä tapoja Internet-toimissaan. Asiakkaalla ei ole oikeuksia lähettää massapostituksia sähköpostitse, ilman massapostituksiin osallistuvien vastaanottajien lupaa.
 18. Mikäli asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan tavallisuudesta suuresti poikkeava, pidätämme oikeuden rajoittaa liikennettä ja/tai kuormitusta asiakkaan kanssa sopimallamme tavalla.
 19. Scene Group Oy:n palvelimien käyttö laittomaan toimintaan on ehdottomasti kielletty. Scene Group Oy:n palvelimia ei saa käyttää muihin verkossa oleviin järjestelmiin tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen.
 20. Scene Group Oy:lla on oikeus ilman eri ilmoitusta automaattisesti uudistaa asiakkaan verkkotunnusvaraus vuodeksi eteenpäin, jos asiakas ei ole irtisanonut tunnustaan tai ilmoittanut haluttomuudestaan jatkaa verkkotunnuksensa olemassaoloa vähintään 30 päivää ennen verkkotunnuksen voimassaoloajan loppumista. Verkkotunnusvarauksen uudistamisesta veloitetaan sen hetkisen hinnaston mukainen hinta.
 21. Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Scene Group Oy:lle tai kolmansille osapuolille.
 22. Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on kielletty. Käyttäjän velvollisuutena on kertoa palvelimesta mahdollisesti löytyvät tietoturva-aukot ylläpidolle.
 23. Mikäli ylläpidolla on havaintoja käyttöehtojen rikkomisesta, asiakkaalta voidaan välittömästi poistaa oikeudet palvelimille.
 24. Molemmat osapuolet omaavat oikeuden palvelunsopimuksen lopettamiseen vähintään kuukautta ennen jokaisen laskutusjakson päättymistä. Osapuolet voivat sopia myös muusta ajankohdasta keskenään.
 25. Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöehtoja.

Google Gsuite- ja Google Cloud-tuotteita koskevat erityisehdot

 1. Palvelun käytöstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston ja sopimuksessa määritellyn laskutusjakson mukaisesti.
 2. Asiakas vastaa täysimääräisesti GSuite-tilinsä lainmukaisesta käytöstä ja tietojensa varmuuskopioinnista.
 3. Tunnusten sulkeminen tai palveluiden irtisanominen tulee tehdä vähintään 45 vuorokautta ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Scene Group Oy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta kaikki Google, Inc. sekä sen tytäryhtiöiden asiakkaan GSuite-tilin ja Google Cloud-tilin käytön Scene Group Oy:lle aiheuttamat taloudelliset kustannukset määrätyn sopimuskauden ajalta.
 4. Asiakas hyväksyy kaikki käyttämiensä Google, Inc. sekä sen tytäryhtiöiden, GSuite ja Google Cloud- palveluiden palvelukohtaiset käyttö- ja sopimusehdot.
 5. Scene Group Oy huolehtii ja ylläpitää asiakkaan GSuite- ja Google Cloud-lisenssien käyttöoikeuksia. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja toimivuudesta vastaa Google, Inc. ja sen tytäryhtiöt ja muut Google GSuite- ja Google Cloud-palveluiden käyttö- ja sopimusehdoissa määritetyt tahot.
 6. Scene Group Oy ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta taloudellista vahingosta, tietojen varmuuskopioinnista, teknisestä häiriöstä aiheutuneesta tietojen menetyksestä tai muusta palvelun käytöstä tai sen toimimattomuudesta johtuvasta taloudellisesta vahingosta, haitasta tai häiriöstä.
 7. Scene Group Oy pidättää oikeuden laskuttaa palveluiden käytöstä ennakkoon vähintään 1 kuukauden tai muun sopimuksessa määritellyn laskutuskauden ajalta. Käyttämättä jääneiden tai ennen sopimuskauden päättymistä irtisanottujen palveluiden palvelumaksuja ei palauteta.
 8. Scene Group Oy pidättää oikeuden sulkea asiakkaan GSuite- tai Google Cloud-tili ja irtisanoa palvelusopimus mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä tai asiakkaan muuten rikkoessa Scene Group Oy:n tai Google, Inc. tai sen tytäryhtiöiden tai käytössä olevan palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

Virtuaalipalvelimia koskevat erityisehdot

 1. Asiakas vastaa itse palvelintensa ja tietojensa varmuuskopioinnista sekä virtuaalipalvelimensa hallinnasta, ylläpidosta, turvallisuudesta, valvonnasta sekä virtuaalipalvelintensa toiminnasta.
 2. Ongelmatilanteissa kuten laiterikoissa tai ohjelmiston aiheuttamissa ongelma- tai virhetilanteissa tai muissa ongelma- ja häiriötilanteissa, joissa virtuaalipalvelin tai sen tiedot menetetään esimerkiksi levyrikon, laitevian, muun teknisen, ohjelmistollisen tai muun ongelman, häiriön tai hyökkäyksen seurauksena, rajoittuu Scene Groupin vastuu uuden virtuaalipalvelimen teknisen kapasiteetin tarjoamiseen asiakkaan saataville kohtuullisessa ajassa tai sen ollessa kohtuullisessa ajassa mahdotonta, kuluvan kuukauden kuukausimaksun palauttamiseen tai hyvittämiseen tulevassa laskutuksessa sen virtuaalipalvelimen osalta jota ongelma koskee. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 72 tuntia siitä hetkestä kun ongelma on tullut Scene Groupin tietoon.
 3. Kohdassa 2 määritellyssä häiriö-, ongelma tai vikatilanteessa asiakas vastaa itse tietojen palauttamisesta omista varmuuskopioistaan uudelle virtuaalipalvelimelle. Scene Group ei varmuuskopioi asiakkaan dataa asiakkaan puolesta.
 4. Scene Group Oy ei vastaa mistään asiakkaalle koituvista taloudellisista vahingoista, myynnin, liiketoiminnan tai muun vastaavan menetyksistä jotka johtuvat virtuaalipalvelimen toimimattomuudesta, teknisestä häiriöstä tai virtuaalipalvelimen tietojen menettämisestä.
 5. Asiakas on aina loppukädessä itse vastuussa omasta virtuaalipalvelimella olevasta datasta, sen varmuuskopioinnista ja suojaamisesta sekä tietoturvasta.
 6. Virtuaalipalvelimien irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi ennen seuraavan laskutusjakson alkua.
 7. Scene Group Oy pidättää oikeuden jäädyttää asiakkaan käytössä olevan palvelusopimuksen ja siihen sisältyvät palvelut ilman ennakkovaroitusta jos asiakkaan toiminta tai asiakkaan hallinnoiman virtuaalipalvelimen toiminta uhkaa palvelun turvallisuutta tai vakautta tai on muutoin palvelun käyttöehtojen vastaista.

Varmuuskopiopalvelun erityisehdot

Virtuaali- ja dedikoitujen palvelinten varmuuskopiopalveluja koskevat erityisehdot (R1Soft ja muut varmuuskopiopalvelut).

 1. Palvelu tarjotaan lisenssi- ja kapasiteettipalveluna.
 2. Asiakas vastaa itse varmuuskopioinnin aktivoinnista, monitoroinnista, valvonnasta ja toiminnan varmistamisesta ja auditoinnista.
 3. Asiakas vastaa itse varmuuskopioiden palauttamisesta ja ajastamisesta sekä muista varmuuskopioinnin toimenpiteistä.
 4. Scene Group Oy ei vastaa mistään asiakkaalle koituvista taloudellisista vahingoista, myynnin, liiketoiminnan tai muun vastaavan menetyksistä jotka johtuvat varmuuskopioiden toimimattomuudesta tai varmuuskopioiden tietojen menettämisestä.
 5. Asiakas on aina loppukädessä itse vastuussa omasta varmuuskopiopalvelussa olevasta datasta, sen eheydestä sekä sen varmuuskopioinnista ja suojaamisesta.